Priser

Priser fremgår af vores booking-side på Nuento; vælg blot den eller de datoer du ønsker at booke, hvorefter prisen fremgår.

Vær opmærksom på, at depositummet på 2.800 kr. returneres efter endt arrangement. Dele af beløbet kan dog tilbageholdes ved misligholdelse af fast inventar og faciliteter, eller ved mangelfuld oprydning/rengøring jævnfør vores rengøringsinstruks.

Hvis du ønsker at leje forsamlingshuset til møde eller begravelse, bedes du henvende dig direkte til husets vært, Jette Christensen, på tlf. 6173 3232. Det koster 650 kr.

Betaling ved møde eller begravelse
Bankoverførsel: 9805 – 0002951541
MobilePay: 61733232